com.beaglebuddy.id3.v23.frame_body

Enum ID3v23FrameBodyRelativeVolumeAdjustment.Direction