com.beaglebuddy.id3.v24.frame_body

Enum ID3v24FrameBodyEqualization.InterpolationMethod